Wachttijden
Wachttijd voor de Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ: momenteel neem ik geen nieuwe patiënten aan. Neem voor meer informatie over dit onderwerp en/of overleg contact op met de praktijk.

Algemeen: na de intake volgt aansluitend de behandeling.
Naast face to face contacten behoort beeldbellen ook tot de mogelijkheden.
Plek op de wachtlijst: aan een plek op de wachtlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Tijdens de intake zal besloten worden of behandeling in de praktijk zal worden opgestart.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en zodat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). 


Verwijzing

Voor aanmelding is een verwijzing van de huisarts nodig. Zorgverzekeraars stellen vaak hoge eisen aan de verwijsbrief. Hierin moet in ieder geval de volgende informatie zijn opgenomen: 

 

 • Naam en voorletters
 • Geboortedatum
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Recente verzekeringsgegevens (maatschappij, polisnummer, BSN nummer)
 • Verwijzing van de huisarts voor de Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ
 • Beschrijving van het vermoeden van de DSM-stoornis
 • Adresgegevens van de verwijzer
 • AGB code van de verwijzer
 • Datum van verwijzing
 • Handtekening of stempel van verwijzer 

Kosten, tarieven, vergoeding 2024

Als de behandeling onder de verzekerde zorg valt en u heeft een verwijzing van de huisarts, dan zal de behandeling vergoed worden (vanuit de basisverzekering - daar is geen aanvullende verzekering voor nodig). Afhankelijk van uw zorgverzekering krijgt u ongeveer 65% (naturapolis) tot 100% (zuivere restitutiepolis) vergoed. Kijk dat goed na in uw polisvoorwaarden en informeer bij uw zorgverzekeraar.
 
De ziektekostenverzekeraar verrekent altijd eerst het Eigen Risico met u. Dit bedraagt in 2024 €385,- (tenzij u heeft gekozen voor een hoger Eigen Risico).

Ik heb er bewust voor gekozen geen contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. Dit om inmenging van de zorgverzekeraar in het behandelproces tegen te houden en om geen onnodige privacygevoelige informatie over cliënten te hoeven delen.
U ontvangt van mij per twee maanden een factuur die u zelf verrekent met uw verzekeraar. Ik voldoe aan dezelfde kwaliteitseisen als praktijken die wel contracten met verzekeraars hebben afgesloten: dat is geen verschil. Bij sommige verzekeraars is het nodig dat u vooraf een machtiging/toestemming heeft om bij een niet gecontracteerde zorgverlener in behandeling te zijn. Vraag ook dit goed na.
De zorgverzekeraar mag u niet een dergelijk lage vergoeding geven voor uw zorgkosten zodat het onmogelijk wordt. Dit is in de zorgverzekeringswet vastgelegd (hinderpaalcriterium).
Zie ook de website van de Contractvrije psycholoog

Zorgprestatiemodel
Per 1-1-2022 wijzigt het systeem: vanaf dan geldt het zogenaamde 'zorgprestatiemodel'. Alle tarieven en procedures zijn door de overheid vastgelegd.
Alle afzonderlijke prestaties (zoals een intakegesprek, een behandelsessie of een intercollegiaal overleg) worden apart in rekening gebracht. Hierin vindt u alleen de directe tijd van het consult en niet alle indirecte tijd (zoals dossier maken, sessie-voorbereiding, schrijven sessie-verslag, brieven, overleg met huisarts, vragenlijsten interpreteren, ed.). De tijd van deze activiteiten zijn verwerkt in de tarieven van de diagnostiek - of behandelconsulten. De consulten zullen per twee maanden worden verwerkt in een verzamelfactuur. Deze betaalt u zelf aan de praktijk en dient u zelf in bij uw zorgverzekeraar. Klik voor informatie over het zorgprestatiemodel op deze link.

Niet alle problematiek behoort tot de verzekerde zorg. Zo worden aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen, relatie- en werk-gerelateerde problematiek niet vergoed als er niet tegelijkertijd sprake is van een andere diagnose.

Tarieven 2024

Bij verzekerde zorg is er sprake van een psychiatrische diagnose (met een aantal eerder genoemde uitzonderingen).
De tarieven voor diagnostiek en behandeling zijn vastgelegd door de Nederlandse Zorg Autoriteit (zie de website van de Nederlandse Zorgautoriteit ). De praktijk rekent met 90% van dit tarief.

 

Wanneer uw klachten/lijden niet onder de verzekerde zorg vallen maar wel behandeling vragen, dan wordt dit afgerekend als 'niet basispakket-zorg consulten'. 

U vindt de meest relevante tarieven hier

Afzeggen van afspraken

Mocht u verhinderd zijn dan dient u dit uiterlijk 24 uur voor de afspraak door te geven. Tot 24 uur van te voren kunt u de afspraak kosteloos via telefoon of e-mail afzeggen.

Bij niet tijdig afmelden wordt de sessie wel gedeeltelijk in rekening gebracht (€ 60,00), ook in geval van overmacht. Deze rekening wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Basis GGZ

Deze kortdurende psychologische hulp is geschikt als je nog niet zo lang met een probleem of vraag zit, op het gebied van stemming, angst, stress, werk, of kwaliteit van leven (en je hiervoor nog niet recent eerder hulp hebt gehad.)
In 5 tot maximaal 12 gesprekken zoeken we naar een passende manier van oplossen van of omgaan met het probleem of de klacht(en). 


Gespecialiseerde GGZ

Psychotherapie is geschikt voor problemen die wat dieper zitten dan ‘aan de oppervlakte’. Je kunt denken aan problemen die al langere tijd bestaan, telkens weer terugkeren en het dagelijks leven langere tijd verstoren (zoals angsten, stress  of trauma gerelateerde problemen, stemmingsstoornissen), of problemen die verankerd zitten in karakter of persoonlijkheid. 

Crisis: de praktijk kan geen crisishulp bieden. Bij crisis dient u contact op te nemen met de huisarts/huisartsenpost. Via hen is ook de plaatselijke crisisdienst bereikbaar.

Waarneming: gedurende vakantieperiodes of ziekte vindt zo nodig waarneming plaats door een collega GZ-psycholoog of psychotherapeut. Hiervoor worden individuele afspraken gemaakt.