Kwaliteit

Beroepscode:
Psychotherapeuten (en Gz-psychologen) moeten zich houden aan een beroepscode, die richtlijnen bevat voor het professioneel handelen. Ik doe dat onder andere door intervisie met vakgenoten die zich aan dezelfde beroepscode moeten houden. 
In deze beroepscode is onder andere ook geregeld dat alles wat besproken wordt, strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit betekent dat informatie aan derden slechts wordt gegeven na uw schriftelijke toestemming.

Bovenstaande geldt ook voor de persoonlijke gegevens die we van u vragen zoals uw BSN en nummer van een legitimatiebewijs. We zijn verplicht van overheidswege om deze gegevens te vragen. De geheimhoudingsplicht is, behalve in de beroepscode voor psychotherapeuten, geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ). 


Kwaliteitsstatuut:
De praktijk heeft een goed gekeurd kwaliteitsstatuut versie 3.0 (en is op te vragen bij de praktijk). Of hier in te zien.

Klachten

Als u om de één of andere reden niet tevreden bent over de behandeling is het belangrijk dit zo snel mogelijk te bespreken. Misschien had u andere verwachtingen van de behandeling of de therapeut of heeft u op enig moment het gevoel dat de behandeling in een impasse terecht is gekomen. Het bespreken van onvrede blijkt vaak - achteraf - juist veel op te leveren. Informatie vindt u hier: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

Voor het aanvragen van bemiddeling:

LVVP, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten 
Maliebaan 50b
3581 CS Utrecht 
Tel: (030) 236 43 38

De praktijk heeft in mei 2021 het LVVP Visitatie-traject succesvol afgerond.